Enkät: Så påverkas fastighetsmarknaden av Covid-19

15 Aug 2022Marknaden
Enkät: Så påverkas fastighetsmarknaden av Covid-19

COVID-19 har dramatiskt påverkat världen under de senaste veckorna och åtgärder för att försöka minska spridningen av smittan har införts i stort sett hela världen.

I många infekterade länder, inklusive Sverige så har många uppmanats att arbeta på distans där man så kan. Det här gör att vanliga konsumtions- och affärsbeteenden har påverkats markant. Det gäller även för fastighetsbranschen.

Det råder inga tvivel om att krisen i många branscher har skapat svåra förhållanden och bistrare affärsklimat. Företag tvingas omvärdera hur de skall göra affärer idag och expansionsplaner påverkas negativt eller läggs på is.

För företag som fortsatt försöker växa och utvecklas i rådanden klimat så är frågorna många hur man bäst kan anpassa sig till den nya situationen. Att utveckla en långsiktigt plan är svårt i en situation med begränsad data och där framförhållningen från styrande ofta förändras, ibland från timme till timme.

Men hur ser fastighetsbranschen på utvecklingen som sker? Hur förberedd är branschen på den omställning som skett, kring arbete på distans, och den affärsmässiga utvecklingen på kort sikt?

För att få en förståelse för hur branschen agerar så har Newst genomfört en enklare enkät där vi samlat in svar från 255 uthyrare av kommersiella lokaler. I den har vi ställt ett antal frågor kring hur Covid-19 påverkat deras arbete och hur de ser på fastighetsmarknaden på kort och lång sikt.

Hur hanterar fastighetsbranschen att arbeta på distans?

Den sedan tidigare mötesintensiva fastighetsbranschen har sedan utbrottet av Covid-19 likt många andra branscher tvingats att i större grad arbeta på distans och minimera antal möten. Denna omställning sker i en bransch där flertalet av de tillfrågade generellt kan anses ställa sig neutrala till hur väl fastighetsmarknaden är förberedd på att arbeta på distans.

Fig. 1 - Hur väl förberedd tycker du fastighetsmarknaden som helhet är på att arbeta på distans?

Svar: 249 | Ladda ner diagram

Utifrån 254 svar från tillfrågade så uppger mer än 70% att de helt eller delvis har börjat arbeta på distans sedan utbrottet av Covid-19.

Fig. 2 - Har du börjat arbeta på distans sedan utbrottet av Covid-19?

Svar: 255 | Ladda ner diagram

Av de tillfrågade som arbetar på distans hemifrån så uppger 50% eller mer att de arbetar hemma 4 eller fler dagar av arbetsveckan just nu.

Fig. 3 - Hur många dagar i veckan jobbar du på distans?

Svar: 183 | Ladda ner diagram

Detta är en markant skillnad jämfört med tidigare då en majoritet arbetade på distans 1 dag eller mindre varje vecka.

Fig. 4 - Hur många dagar i veckan jobbar du vanligen på distans innan Covid-19?

Svar: 129 | Ladda ner diagram

Även möten har till stor del flyttats till att ske på distans, närmare 50% av alla möten har flyttats till att ske på distans i dagsläget jämfört med tidigare.

Fig. 5 - Hur stor andel av dina fysiska möten har flyttats till att ske på distans?

Svar: 251 | Ladda ner diagram

Denna ofrivilliga förändring till arbete på distans har möjligen fått fler att se möjligheterna i att boka fler möten på distans. Närmare 50% av alla tillfrågade uppger att de delvis kommer boka fler möten på distans där så möjligt.

Fig. 6 - När Covid-19 har minskat i omfattning, kommer du fortsatt boka fler möten på distans där så möjligt?

Svar: 254 | Ladda ner diagram

Slutligen kan man se att över 60% av de tillfrågade anser att Covid-19 kommer driva på digitalisering av fastighetsmarknaden ytterligare. Förmodat innebär det förändrade arbetssätt och nya verktyg för att möta den rådande situationen och för att förenkla affären med förre möten som följd.

Fig. 7. Tror du Covid-19 kommer driva på digitalisering av fastighetsmarknaden?

Svar: 251 | Ladda ner diagram

Hur ser fastighetsbranschen på fastighetsmarknaden?

När Covid-19 i stort har påverkat marknader mycket negativt så får det självfallet effekter även på fastighetsbranschen. Ett tydligt exempel är restaurangbranschen som mer eller mindre tvingats dra i nödbromsen och där antalet nyetableringar förmodat är mycket få i dagsläget.

Men hur ser fastighetsbranschen på marknaden idag? Vi har ställt 4 frågor om deras nuvarande situation och framtidsutsikter för att utröna detta.

Först och främst är det mycket tydligt att Covid-19 sedan dess utbrott påverkat marknaden. Över 50% ser en övervägande minskad efterfrågan på kommersiella lokaler. Mycket få är övervägande positiva till utvecklingen av efterfrågan.

Fig. 8 - Har du sett en generell förändring i efterfrågan på kommersiella lokaler sedan utbrottet av Covid-19?

Svar: 252 | Ladda ner diagram

Denna förändring avspeglar sig också i hur tillfrågade ser på vakansnivåer och hyresnivåer kommande 18 månader.

Över 60% av de tillfrågade tror att hyresnivåerna kommer utvecklas negativt de kommande 18 månaderna. Över 37% tror att hyresnivåerna kommer gå ner mer än 6% kommande 18 månader.

Fig. 9 - Hur tror du hyresnivåerna kommer utvecklas de kommande 18 månaderna?

Svar: 249 | Ladda ner diagram

Pessimismen avspeglas också i vakansnivåerna. 58% ser att vakansnivåerna kommer öka kommande 18 månader. Närmare 17% ser att de kommer öka mer 10%.

Fig. 10 - Hur tror du vakansnivåerna förändras de kommande 18 månaderna?

Svar: 246 | Ladda ner diagram

På lite längre sikt är de tillfrågade något mer neutrala till utvecklingen på fastighetsmarknaden kommande 18 månader. Mer än 50% är neutrala eller övervägande positiva till utvecklingen kommande 18 månader.

Fig. 11 - Hur positiv är du kring utveckling på fastighetsmarknaden över de kommande 18 månaderna?

Svar: 255 | Ladda ner diagram

Avslutning

Hur man än väljer att tolka enkätsvaren så är det tydligt att branschen i stort har fått förändra sitt sätt att arbeta, på distans och med möten. Detta i en bransch där distansarbete sedan tidigare inte varit legio.

Covid-19 kommer med stor sannolikhet påskynda hur fastighetsbranschen arbetar med möten och och digitalisering när man ser eventuella fördelar med att förlägga fler möten på distans. Kan samma digitalisering också påverka hur lokaler hyrs ut och processen därikring?

Till följd av Covid-19 så har marknader förändrats fundamentalt något som också återspeglas i enkäten. En stor del av de tillfrågade har sett en övervägande nedgång i efterfråga på kommersiella lokaler. Något som visar sig i förväntade hyresnivåer och vakansgrader.

Mer att läsa

Den här webbplatsen använder kakor för att säkerställa att du får bästa möjliga upplevelse. Las mer om cookie policy.