Newst AB:s Integritetspolicy

Allmänt

Newst AB, org. nr. 559113-1817 (”Newst”, ”Vi” eller ”Oss”) vill säkerställa att de personuppgifter som tillhandahålls oss hanteras på ett tryggt och säkert sätt.

Vid besök på vår hemsida, andra webbplatser som drivs utav Newst, [registrerar dig för nyhetsbrev] eller ingår avtal med hos för att använda vår tjänst (”Tjänsten”) kan du komma att lämna personuppgifter till oss. Denna integritetspolicy (”Integritetspolicyn”) förklarar vilka åpersonuppgifter om dig som Newst samlar in och behandlar.

Newst kommer att samla in, behandla och lagra dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i EU-förordningen EU 2016/679 (”Dataskyddsförordningen”) samt vid var tid gällande svenska nationella lagar och bestämmelser. Integritetspolicyn kommer att löpande uppdateras för att följa gällande lagstiftning. Den senaste versionen av Integritetspolicyn kommer att finnas tillgänglig på www.newst.com (”Webbplatsen”).

Personuppgifter:

All data som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är i livet anses vara personuppgifter. När du besöker Webbplatsen, registrerar dig som användare, lägger upp annonser eller i övrigt använder Tjänsten kan vi komma att spara bland annat ditt namn, adress, telefonnummer, e-postadress, personnummer, betalningshistorik, betalningsinformation och köpinformation. Vi behöver dina personuppgifter för kunna fullgöra våra åtaganden som vi har gentemot dig, exempelvis åtaganden som följer av att du registrerat dig på Webbplatsen. Mer om syftet med behandlingen av personuppgifter preciseras längre ned i Integritetspolicyn.

Utöver ovanstående kommer vi även att samla in, behandla och lagra följande data när du använder Hemsidan.

  1. Tekniska data rörande enheter som du använder och inställningar, t.ex. språkinställning, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, skärmupplösning och plattform.
  2. Användargenererade data (t.ex. klick- och besökshistorik)
  3. IP-adress

Hur samlar vi in uppgifter och i vilket syfte?

Newst samlar in uppgifter i första hand direkt från dig/kunden. Detta avser både lokalsökande och som annonsörer. Uppgifterna registreras i samband besök på vår webbplats och användandet av tjänsten. Uppgifter samlas in och lagras när användaren själv lämnar de till oss i samband med registrering av personligt konto, intresseanmälan och/eller annonsering på vår webbplats. Denna data omfattar bland annat namn, telefonnummer, e-postadress, fri text som användaren angivit samt företag. Viss data samlas in automatiskt i samband med användandet av våra tjänster. Denna data avser bland annat teknisk information om din enhet och internet-anslutning, information om hur användaren använder våra tjänster, platsdata, trafikdata, webbloggar och annan kommunikationsdata, samt IP-adress. Newst behandlar personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstillfället.

De ändamål för vilka personuppgifter behandlasAnledningen till att personuppgifterna behandlas (laglig grund)
För att fullgöra beställningar av tjänster via Newsts plattformar.
Administrera användarkonto, innefattandes att säkerställa din identitet, ge dig behörighet att logga in och upprätthålla korrekta kontaktuppgifterFör att fullgöra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig.
Administration och betalningshanteringFör att fullgöra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig. Newst berättigade intresse av att ta betalt för sina tjänster
Skicka meddelanden och kommunicera med dig inom ramen för Tjänsten som vi tillhandahåller. Exempelvis kundtjänstärenden och klagomål- eller supportärenden.För att fullgöra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig.
Registrera och administrera betalningsinformation och betalningshistorikFör att fullgöra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig. Newst berättigade intresse av att spara betalningshistorik
Kommunicera med dig angående information om uppdatering eller ändring av Integritetspolicyn och våra Allmänna villkor.För att fullgöra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig. För att tillgodose vårt berättigade intresse av att tillse att du får korrekt information angående vår verksamhet
Ta fram underlag i syfte att förbättra IT-system i syfte att höja säkerheten för Newst och dess kunder och besökare av Webbplatsen. Skydda och förbättra Newst IT-miljö mot angrepp och intrång.För att tillgodose vårt berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra funktionerna och Hemsidan. För att uppfylla rättsliga förpliktelser om sådana föreligger. I övriga fall för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kunna förhindra missbruk av Hemsidan eller för att förhindra, förebygga och utreda brott riktade mot oss eller våra kunder, eller för att kunna tillvarata rättsliga intressen.
Kundanalys, affärsutveckling, användarundersökningar och intern verksamhet (såsom tester, analys, statistik och felsökning)För att fullgöra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och våra berättigade intressen att förbättra och utveckla vår verksamhet.
Kommersiella och marknadsföringsändamål (t.ex. nyhetsbrev och information om Newst utbud via sms och e-post, sociala medier eller andra elektroniska kanaler).För att fullgöra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig i de fall du anmält dig till exempelvis nyhetsbrev. För att tillgodose vårt berättigade intresse av att marknadsföra oss och skicka dig relevant information och erbjudanden om vårt utbud.
Följa gällande lagstiftning (inklusive förebyggande av penningtvätt och annan potentiellt olaglig verksamhet)För att följa tillämplig lagstiftning och andra berättigade intressen.
Lagring

Vi kommer bara att spara dina personuppgifter så länge som de behövs för att kunna fullgöra vårt avtal med dig eller för det fall Newst har ett berättigat intresse att behandla personuppgifterna enligt vad som angetts ovan så länge det berättigade intresset kvarstår. Om det krävs enligt lag att personuppgifterna sparas (exempelvis för bokföring, penningtvätt etc.) kommer de sparas så länge som det följer av lag.

Överföring av personuppgifter

Vi kan dela med oss av information till tredje part i de tillfällen då detta krävs för att vi ska kunna leverera våra tjänster, analysera vår trafik på webbplatsen och/eller för att fullgöra andra användarvillkor och/eller leveransvillkor.

Vid en intresseanmälan på ett objekt skickas användarens uppgifter vidare till annonsören.

Newst kan komma att använda tredje part som personuppgiftsbiträde för hanteringen av personuppgifter. Personuppgiftsbiträdet kommer inte att dela dina personuppgifter eller använda dem på något annat sätt än vad du som följer av denna Integritetspolicy.

Därutöver kan dina personuppgifter komma att överföras till våra IT-leverantörer för bland annat drift och support av våra IT-system. Personuppgifterna kommer inte att användas för ändamål som är oförenliga med ändamålen som de från början samlades in för och som framgår av denna Integritetspolicy.

I förekommande fall delar vi dina personuppgifter med mottagare som agerar självständigt i förhållande till Newst och dig. Dina personuppgifter kan därmed lämnas ut till följande mottagare:

MottagareÄndamålLaglig grund
Myndigheter (t.ex. Polisen eller Skatteverket)Lämna information i enlighet med lagkrav eller myndighetsbeslut.Rättslig förpliktelse
DomstolarLämna nödvändig information i samband med rättstvister.Berättigat intresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk
Potentiella köpare och säljare av vår verksamhetFörsäljning eller sammanslagning av verksamhetBerättigat intresse
Tillgång, rättelse och radering

Newst vill vara öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du vill få insyn i den personuppgiftsbehandling som vi gör i relation till dig har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter. Du kan begära ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har om dig.

Om vi får en begäran från dig om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa vilka uppgifter du vill ta del av samt att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Vi besvarar din förfrågan utan onödigt dröjsmål och inom en månad. Du har rätt att få sådan information kostnadsfritt en gång per år.

Rätt till rättelse

Du har alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas om uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering

Du har rätt att begära radering av personuppgifter som vi behandlar om:

  • Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats,
  • Du invänder mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort och det saknas berättigat intresse för oss som väger tyngre,
  • Du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål,
  • Personuppgifterna inte behandlats i enlighet med gällande reglering, eller om
  • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av.

Trots din begäran om radering av personuppgifter har vi dock rätt att fortsätta behandlingen och inte tillmötesgå din begäran om behandlingen är nödvändig för:

  • Att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av, eller
  • Att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt till begränsning

Du har rätt att kräva att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Begränsningen kan avse att personuppgifterna endast får behandlas för vissa ändamål eller att bara vissa personuppgifter får behandlas.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling

Intresseavvägning för berättigat intresse

Du har möjlighet att invända mot att vi behandlar personuppgifter om dig med stöd av intresseavvägning. Vi kommer i sådana fall att upphöra med behandlingen om vi inte kan visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter I annat fall får vi bara behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Direktmarknadsföring (inklusive analyser som utförs för direktmarknadsföringsändamål)

Du kan invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Invändningen omfattar även de analyser av personuppgifter (s k profilering) som utförs för direktmarknadsföringsändamål. Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet och upphöra med alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder.

Rätt till dataportabilitet

Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig på fullgörande av åtaganden i ett avtal med dig har du har rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportering). En förutsättning är att behandlingen kan ske automatiserat och att det är tekniskt möjligt.

Cookies

Webbplatsen innehåller cookies. En cookie är en textfil som lagras på din enhet (t.ex. dator, mobiltelefon eller surfplatta) vilken gör det möjligt för oss att känna igen din webbläsare genom lokal lagring. Cookies innehåller ingen direkt identifierbar information avseende individen (så som namn, adress, telefonnummer etc.) utan endast information om webbläsaren och den aktivitet som har skett genom webbläsaren.

Newst använder även andra, liknande tekniker såsom webb-beacons och pixeltaggar. Dessa är tekniker som kan känna igen cookies och andra identifierare och som gör det möjligt för tredje parter att placera cookies i din enhet. Webb-beacons kan bland annat användas för att bestämma vilka annonser som ska visas i din webbläsare.

Vi använder oss av permanenta och temporära cookies. De hjälper oss att hålla reda på och känna igen din webbläsare. Dessa cookies gör att du kan använda olika tjänster på vår sajt.

Tredjepartscookies är cookies som kommer från en tredje part och används på vår webbplats för analys och för att skapa relevant marknadsföring. Det ger oss möjlighet att förbättra vår sajt, anpassa innehåll dynamiskt och visa anpassade erbjudanden även på andra webbplatser.

I webbläsarens inställningar finner du i regel en lista över alla cookies som finns lagrade för att ge dig en översikt och, om du vill, radera oönskade cookies. Här kan du normalt ange om du accepterar lagring av cookies från webbsidor du besöker, från tredjeparter som är anslutna till webbsidorna och i vissa fall om du vill få ett meddelande varje gång en ny cookie lagras.

Om du väljer att inaktivera cookies, kan det hindra Hemsidan från att fungera på avsett sätt. Bland annat kan du behöva logga in varje gång du besöker Hemsidan och du kommer kunna få slumpmässiga annonser istället för annonser som är relevanta för dig.

Frågor och klagomål

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller klagomål gällande behandlingen av dina personuppgifter, eller andra frågor kring denna Integritetspolicy. Ange ”personuppgiftsbehandling” i ämnesraden eller rubriken. Du når oss på info@newst.com.

Om du har några klagomål eller frågor kan du även kontakta Datainspektionen (Integritetsskyddsmyndigheten).