Integritet

Allmänt

Newst AB, org. nr 559113-1817, (”Newst”, ”Vi” eller ”Oss”) vill säkerställa att de personuppgifter som tillhandahålls Oss hanteras på ett tryggt och säkert sätt.
 
Om du önskar registrera dig på Newsts hemsida, andra webbplatser som drivs utav Newst, registrera dig för Newsts nyhetsbrev eller ingå avtal med Oss för att använda vår tjänst (”Tjänstena”) behöver du tillhandahålla Oss vissa personuppgifter för att Vi ska kunna tillhandahålla Tjänsterna till dig. Denna integritetspolicy (”Integritetspolicyn”) förklarar vilka personuppgifter om dig som Newst sparar, hur Vi behandlar och lagrar dem.

 
Newst kan komma att samla in personuppgifter såsom namn, e-mail och telefonnummer. Newst kommer att spara, behandla och lagra dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i EU- förordningen EU 2016/679 (”Dataskyddsförordningen”) samt vid var tid gällande svenska nationella lagar och bestämmelser. Integritetspolicyn kommer att uppdateras löpande för att följa gällande lagstiftning. Den senaste versionen av Integritetspolicyn kommer att finnas tillgänglig på www.newst.com (”Webbplatsen”).
 

Personuppgifter

All data som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är i livet anses vara personuppgifter. När du registrerar dig som användare, lägger upp annonser eller i övrigt använder Tjänsterna som registrerad användare, kan vi komma att spara bland annat ditt namn, telefonnummer, e-postadress, bild samt information gällande de betalningar som är gjord inom tjänsten. Vi behöver dessa uppgifter för kunna fullgöra de åtaganden vi har gentemot dig som registrerad användare. Mer om syftet med behandlingen av personuppgifter preciseras längre ned i Integritetspolicyn.
 
Utöver ovanstående kommer vi även att spara, behandla och lagra följande data när du använder Webbplatsen.

 

 1. Tekniska data rörande enheter som du använder och inställningar, t.ex. språkinställning, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, skärmupplösning och plattform.
 2. IP-adress
   
  ## Hur samlar vi in uppgifter och i vilket syfte?
  Newst samlar in uppgifter i första hand direkt från dig/kunden. Detta avser både lokalsökande användare samt användare som annonserar. Uppgifterna registreras i samband med användandet av Tjänsterna. Uppgifter samlas in och lagras när användaren själv lämnar de till oss i samband med registrering av personligt konto, intresseanmälan och/eller annonsering på Webbplatsen.
   
  Denna data omfattar bland annat namn, telefonnummer, e-postadress, bild, fri text som användaren angivit samt företag. Viss data samlas in automatiskt i samband med användandet av våra tjänster. Denna data avser bland annat teknisk information om din enhet och internetanslutning och information om hur användaren använder Tjänsterna. Newst behandlar personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstillfället.
  

| De ändamål för vilka personuppgifter behandlas | Anledningen till att personuppgifterna behandlas (laglig grund) | |--|--| | För att fullgöra beställningar av tjänster via Newts plattformar | För att fullgöra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig | | Öppna och administrera användarkonto innefattandes att säkerställa din identitet, ge dig behörighet att logga in och upprätthålla korrekta kontaktuppgifter | För att fullgöra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig | | Administration | För att fullgöra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig | | Skicka meddelanden och kommunicera med dig inom ramen för Tjänsterna som vi tillhandahåller. Exempelvis kundtjänstärenden och klagomåls- eller supportärenden | För att fullgöra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig | | Registrera och administrera betalningar och betalningsinformation samt betalningshistorik | För att fullgöra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig. Newst berättigade intresse av att ta betalt för sina tjänster samt Newst berättigade intresse av att spara betalningshistorik i syfte att följa tillämplig lagstiftning | | Kommunicera med dig angående information om uppdatering eller ändring av Integritetspolicyn och våra Allmänna villkor | För att fullgöra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig. För att tillgodose vårt berättigade intresse av att tillse att du får korrekt information angående vår verksamhet | | Ta fram underlag för att förbättra IT-system i syfte att höja säkerheten för Newst, dess kunder och besökare av Webbplatsen. Skydda och förbättra Newst IT-miljö mot angrepp och intrång | För att tillgodose vårt berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra funktionerna och Webbplatsen. I övriga fall för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kunna förhindra missbruk av Webbplatsen eller för att förhindra, förebygga och utreda brott riktade mot Oss eller våra kunder, eller för att kunna tillvarata rättsliga intressen | | Kundanalys, affärsutveckling, användarundersökningar och intern verksamhet (såsom tester, analys, statistik och felsökning) | För att fullgöra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och våra berättigade intressen att förbättra och utveckla vår verksamhet | | Kommersiella och marknadsföringsändamål (t.ex. nyhetsbrev och information om Newsts utbud via sms och e-post, sociala medier eller andra elektroniska kanaler) | För att fullgöra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig i de fall du anmält dig till exempelvis nyhetsbrev. För att tillgodose vårt berättigade intresse av att marknadsföra oss och skicka dig relevant information och erbjudanden om vårt utbud | | Följa gällande lagstiftning (inklusive förebyggande av penningtvätt och annan potentiellt olaglig verksamhet) | För att följa tillämplig lagstiftning och andra berättigade intressen |

 

Lagring

Vi kommer bara att spara dina personuppgifter så länge som de behövs för att kunna fullgöra vårt avtal med dig eller för det fall Newst har ett berättigat intresse att behandla personuppgifterna enligt vad som angetts ovan så länge det berättigade intresset kvarstår. Om det krävs enligt lag att personuppgifterna sparas (exempelvis för bokföring, penningtvätt etc.) kommer de sparas så länge som det följer av lag. Därefter sker destruktion av personuppgifterna.
 

Överföring av personuppgifter

Vi kan dela med oss av information till tredje part i de fall detta krävs för att vi ska kunna leverera våra tjänster, analysera vår trafik på Webbplatsen och/eller för att fullgöra andra användarvillkor och/eller leveransvillkor.
 
Vid en intresseanmälan på ett objekt skickas användarens uppgifter vidare till annonsören.
 
Newst kan komma att använda tredje part som personuppgiftsbiträde för hanteringen av personuppgifter. Personuppgiftsbiträdet kommer inte att dela dina personuppgifter eller använda dem på något annat sätt än vad som följer av denna Integritetspolicy.
 
I förekommande fall delar vi dina personuppgifter med mottagare som agerar självständigt i förhållande till Newst och dig. Dina personuppgifter kan därmed lämnas ut till följande mottagare:

| Mottagare | Ändamål | Laglig grund | |--|--|--| | Myndigheter (t.ex. Polisen eller Skatteverket) | Lämna information i enlighet med lagkrav eller myndighetsbeslut | Rättslig förpliktelse | | Domstolar | Lämna nödvändig information i samband med rättstvister | Berättigat intresse av att fastställa | | Potentiella köpare och säljare av vår verksamhet | Försäljning eller sammanslagning av verksamhet | Berättigat intresse |

Tillgång, rättelse och radering

Newst är öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du vill få insyn i den personuppgiftsbehandling som Vi gör i relation till dig har du rätt att begära att få tillgång till dina personuppgifter. Du kan begära ett utdrag som visar vilka personuppgifter Vi har om dig. Om Vi får en begäran från dig om tillgång till dina personuppgifter kan Vi komma att fråga om ytterligare personuppgifter för att säkerställa vilka personuppgifter du vill ta del av samt att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Vi besvarar din förfrågan utan onödigt dröjsmål och inom senast inom en (1) månad. Du har rätt att få sådan information kostnadsfritt en (1) gång per år.
 

Rätt till rättelse

Du har alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas om uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.
 

Rätt till radering

Du har rätt att begära radering av personuppgifter som vi behandlar om;

 • uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats,
 • du invänder mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort och det saknas berättigat intresse för oss som väger tyngre,
 • du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål,
 • personuppgifterna inte behandlats i enlighet med gällande reglering, eller om
 • personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av.
 • Trots din begäran om radering av personuppgifter har Vi dock rätt att fortsätta behandlingen och inte tillmötesgå din begäran om behandlingen är nödvändig för att;
 • uppfylla en rättslig förpliktelse som Vi omfattas av, eller
 • kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Konton som ej är kopplade till en annonsör och som inte har någon aktivitet på 36 månader kommer få ett mail om uppmaning om att kontot raderas om de ej loggar in inom 1 månad. Om ingen fortsatt aktivitet registreras efter detta mail raderas personuppgifterna kopplade till kontot efter 1 månad automatiskt permanent.
 

Rätt till begränsning

Du har rätt att kräva att Vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Begränsningen kan avse att personuppgifterna endast får behandlas för vissa ändamål eller att bara vissa personuppgifter får behandlas.
 

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling:

Intresseavvägning för berättigat intresse

Du har möjlighet att invända mot att vi behandlar personuppgifter om dig med stöd av intresseavvägning. Vi kommer i sådana fall att upphöra med behandlingen om i inte kan visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får Vi bara behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.
 

Direktmarknadsföring (inklusive analyser som utförs för direktmarknadsföringsändamål)

Du kan invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Invändningen omfattar även de analyser av personuppgifter (s.k. profilering) som utförs för direktmarknadsföringsändamål. Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer Vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet och upphöra med alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder.
 

Rätt till dataportabilitet

Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig på fullgörande av åtaganden i ett avtal med dig har du har rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportering). En förutsättning är att behandlingen kan ske automatiserat och att det är tekniskt möjligt.
 

Frågor och klagomål

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller klagomål gällande insamlningen, behandlingen och lagringen dina personuppgifter eller andra frågor kring denna Integritetspolicy. Ange ”Personuppgiftsbehandling” i ämnesraden eller rubriken. Du når oss på info@newst.com.
 
Om du har några klagomål eller frågor kan du även kontakta Datainspektionen (Integritetsskyddsmyndigheten) datainspektionen@datainspektionen.se.

Den här webbplatsen använder kakor för att säkerställa att du får bästa möjliga upplevelse. Las mer om cookie policy.